رنگ و پوشش

 موثر ترین پوشش فلز در برابر انواع فرسایش رنگ می باشد  و از اینرو بهترین نوع رنگ , رنگ پودری یا همان الکترو استـاتیک

 می باشـد  شایان  ذکر است که  قبـل  از  فرایند رنگ کلیه سطوح به  وسـیله مواد عایـق  پوشش داده می شـوند تا  از هرگونه اتـصال

و خطر برق  گرفتگی  بعد از نصب  قطعات  جلوگیری شود.

رنگ پایه قطعات سفید می باشد و به صورت متداول این رنگ جهت پوشش قطعات استفاده می گردد .

رنگهای دیگرعبارتند از  سفید صدفی (چکشی)  ، سفید چرمی،  کرم  ، نقره ای و جدید ترین نوع پوشش که رنگ پودری به  همراه

 طرح می باشد و به نام  رنگ دکورال  یا طرح چوب شناخته می شود.

 رنگهای طرح چوب خود به چهار نمونه رتگ طبقه بندی می شوند  :