ترانکینگ آلومینیومی ٢×١٠  سه محفظه و ٢.٥×٧ دو محفظه توسط  قطعه پریز قوس دار این امکان را به وجود می آورد که سیستم عبوری  کابل به صورت مستقیم کابل کشی گردد و سپس قطعه پریز  بر روی ترانکینگ قرار گیرد در این سیستم می توان از ترانکینگ به عنوان قرنیز ساختمان استفاده نمود و همچنین مدل ٢×١٠ به عنوان  FLOOR DUCKT  در کف زمین قابلیت عبور کابلها را ایجاد می نماید و طرح قوس دار آن از پاگیر دار شدن ترانکینگ جلوگیری می نماید