ترانکینگ دفنی 

مخصوص انتقال و توزیع سیستمهای فشار قوی و فشار ضعیف می باشد و همچنین جایگزین سیستم لوله کشی با امکان دسترسی ساده در کف ساختمانها به صورت تو کار و یا هم سطح کف ویا زیر کف کاذب می باشد از مزایای این محصول امکان طراحی شبکه های عنکبوتی یا شطرنجی برای هرگونه تغییر آرایش سیستمهای اداری و سهولت تغییرات و یا افزایش حجم کابل ها در مقایسه با سیستم های سنتی است.

این محصول  از ورق گالوانیزه١.٢٥ تا ٢.٥ میلیمتر بسته به سفارش ساخته می شود و دارای قطعات استاندارد ٢ و ٢.٥  متر و محفظه های تمام بسته فلزی جهت جدا سازی شبکه فشار قوی از فشار ضعیف می باشد  و قابلیت اتصال به جعبه های دسترسی در انشعاب در اندازه های مختلف را دارا می باشد.

 ترانکینگ کفی به سه گروه دسته بندی می شود:

 

کف مدفون  :

این نوع ترانکینگ در زیر کف تمام شده اجرا شده و فقط درب جعبه قابل رویت می باشد.

کف قابل دسترس:

در این نوع ترانکینگ جعبه قابلیت جابجایی درون ترانکینگ را دارا بوده و ترانکینگ و درب قابل رویت می باشد.

کف کاذب:

این نوع ترانکینگ در زیر کف کاذب اجرا شده و توسط لوله خرطومی فلزی به جعبه هایی که در سطح کف کاذب  نصب شده متصل می شود.

  

    

 

 

کابل ریزی ترانکینگ دفنی 

 

 

این محصول منطبق بر استانداردها BS4678-BS2989-SS249-IEC61086-BS729    تولید می گردد