ترانکينگ چیست
         

 

 کانالهای پيش ساخته فلزی است که به صورت پشت سرهم بر روی ديوار، کف، سقف و يا بر روی پايه‌های مخصوص نصب شده و مسير و فضای لازم را برای کابلهای شبکه، برق ،تلفن و... رافراهم می‌آورند. مسير و فضای بوجود آمده توسط ترانکينگ از يک سو باعث مرتب بودن کابلها می‌گردد و از سوی ديگر کابلها را در برابر صدمات وضربات فيزيکی محافظت می‌کنند. بالاترین حسن ترانکينگ فلزی رامی توان به این موضوع اشاره کرد که می‌توانند از کابلهای عبور داده شده در برابر امواج الکترومغناطيسی القائی محافظت بعمل آورده و يا بالعکس مانع خروج امواج شديد الکترومغناطيسی شوند که از کابلهای فشار قوی ساطع می‌شود.

 

اصولاً ترانکينگ را می‌توان به پنج دسته تقسيم بندی کرد:

 

 

 

این شرکت با توجه به سیستم پیشرفته تولید که تماما" مجهز به دستگاههای cncمی باشد قابلیت ساخت هر نوع ترانکینگ در سایز و ابعاد متنوعدرزمانی کوتاه ر دارا می باشد.